Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicaczwartek, 4 czerwca 2020 r.

imieniny: Helga, Karol

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

UCHWAŁA Nr XV/101/2004 Rady Miasta i Gminy W Pilicy z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Strona główna » Uchwały » UCHWAŁA Nr XV/101/2004 Rady Miasta i Gminy W Pilicy z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Rada Miasta i Gminy
w PilicyUCHWAŁA Nr XV/101/2004

Rady Miasta i Gminy W Pilicy
z dnia 14 kwietnia 2004r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/, art. 109, 111, 116, 117 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/, Rada Miasta i Gminy w Pilicy


uchwala:

§ - 1

W uchwale Nr XIV/91/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 06 lutego 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A) Rozdysponować nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych

Zwiększyć przychody

§ 957 - Nadwyżka z lat ubiegłych
o kwotę 580.880 zł

Zwiększyć wydatki o kwotę 580.880zł

W dziale600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne i gminne
§ 6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 570.880 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa obwodnicy południowo – wschodniej Miasta i Gminy Pilica – droga gminna Zarzecze - Sławniów” finansowanego przy udziale środków z programu „PHARE”.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia
rozdz 85111 - Szpitale ogólne
§ 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 10.000zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

B) Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 40.080zł
w tym:
W dziale 750 - Administracja publiczna
rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat
o kwotę 695zł

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 17.500zł
w tym:
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województwa pozyskane z innych źródeł
o kwotę 2.500zł

Środki wpłacone przez Zarząd OSP Wierzbica na dofinansowanie remontu samochodu bojowego.

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł
o kwotę 15.000zł

Środki wpłacone przez Zarząd OSP Sierbowice na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego.

W dziale 758 - Różne rozliczenia
rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa
o kwotę 21.885zł

Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2004/257 z 16 lutego 2004r określającego roczne kwoty subwencji ogólnej wynikające z ustawy budżetowej na 2004r.

Zwiększyć wydatki o kwotę 40.080zł

W dziale 750 - Administracja publiczna
rozdz. 75023 - Urzędy gmin
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
o kwotę 695zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków dotyczących opłat pocztowych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 17.500zł
w tym:
§ 4270 - Zakup usług remontowych
o kwotę 2.500zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu samochodu bojowego OSP w Wierzbicy.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Sierbowice.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 21.885zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych (środki nie zabezpieczone w całości przy uchwalaniu budżetu na 2004r)


Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 11.345.949 zł
WYDATKI - 13.291.924 zł

§ - 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ - 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Jan Pająk
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2004-12-28 13:10:43.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2004-12-28 13:10:43.
czytano: 578 razy, id: 2236
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2004-12-28
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2020