Artykuł pochodzi ze strony: www.pilica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/75

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) udostępniona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza obsługiwana jest poprzez:

 1. Platforma e-Usług Publicznych PeUP
 2. Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP
  Adres Skrzynki Podawczej Urzędu na platformie ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka
   

 
Aby skorzystać z usług urzędu w postaci elektronicznejWymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych niezbędnych do otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru:
Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej muszą być:

 1.  - opatrzone bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy tj. podpisem kwalifikowanym (wydanym przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne),
  - lub profilem zaufanym (możliwym do wygenerowania przez system ePUAP)  szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl
 2. opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji),
 3.  wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, koni trojańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania.


Złożenie dokumentu polega na wypełnieniu formularza (katalog usług)  lub dołączeniu do niego podpisanych elektronicznie plików (łączna wielkość załączników nie może przekraczać 3,5 MB).


Zastrzeżenia:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Pilica zastrzega, że w przypadku otrzymania dokumentu elektronicznego niespełniającego wszystkich wymagań określonych w powyższych wymaganiach, zaniecha podejmowania dalszych czynności związanych z realizacją procedury rozpatrywania wniesionej za jego pośrednictwem sprawy
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Pilica informuje, że:

 Inne metody doręczania:
Można także dostarczyć dokumenty w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy do kancelarii – parter, pokój nr 12 na następujących nośnikach danych:

Klienci, którzy chcą otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru w wersji elektronicznej muszą posiadać nośnik danych z możliwością zapisu.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:


Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny oraz zapisane urzędowe poświadczenie odbioru:
Wniosek elektroniczny może zostać złożony na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (która jest elementem składowym platformy PeUP lub ePUAP) poprzez skrzynkę (konto w systemie PeUP /ePUAP) nadawcy.
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest elementem składowym platformy PeUP lub ePUAP które to zapewniają otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru na skrzynkę (konto w systemie PeUP /ePUAP) nadawcy.
 
 
Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1."