Artykuł pochodzi ze strony: www.pilica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/5728

PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI RADY MIASTA I GMINY PILICA

Podtytuł: w dniu 26 marca 2021

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Miasta i Gminy Pilica, że w dniu 26 marca 2021 r. tj. piątek o godz.15:00 w sali Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy przy ul. Zawierciańskiej 12 odbędzie się sesja Rady Miasta Gminy.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2020.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pilica na lata 2021-2030,
  2. wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu w trybie bezprzetargowym na dwa lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Senatorskiej 3 w Pilicy, stanowiące własność Gminy Pilica,
  3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 281/19, położonej w Wierbce, stanowiącej własność Gminy Pilica,
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dobrej w trybie bezprzetargowym,
  5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2021 roku
  6. zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad sesji.  

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy
Barbara Przybylik

Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kazior