Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego kadencja 2010 - 2014

Wyświetl stronę główną » Akty prawa miejscowego » Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego kadencja 2010 - 2014

Rejestr uchwał stanowiących

akty prawa miejscowego kadencja 2010-2014

Rok 2011

Lp. Numer i data uchwały
Rady Miasta i Gminy
w Pilicy
w sprawie Ogłoszenie uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Data wejścia
w życie uchwały
1 Uchwała Nr V/18/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 20 stycznia 2011 roku zmian do Uchwały Nr VIII/45/2007 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Wiejskiemu Domu Kultury Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr. 42 poz. 742
23.02.2011
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 10.03.2011
2 Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 lutego2011 r ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilica Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr. 78 poz. 1407
08.04.2011
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 23.04.2011
 3 Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2011 roku przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pilica" Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr. 97 poz. 1847
10.05.2011
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 25.05.2011
 4 Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2011 roku ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr. 96 poz. 1808
09.05.2011
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 24.05.2011
 5 Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2011 roku nadania nazwy ulicy w Pilicy im. Magdaleny M. Epstein Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr. 155 poz. 2915
21.07.2011
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 05.08.2011
 6 Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 14 kwietnia 2011r. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów i inkasenta za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr. 98 poz. 1868
12.05.2011
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 27.05.2011
 7 Uchwała Nr X/57/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2011 roku  szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pilica i jej jednostkom podległym  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr. 158 poz. 2988
26.07.2011
 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 10.08.2011
 8 Uchwała Nr X/58/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2011 roku  zmian do Uchwały Nr XXVIII/178/2001 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie połączenia Zakładu Usług Wodnych z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej    uchylona
 9 Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 lipca 2011 roku  statutu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr. 217 poz. 3782
16.09.2011
 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 01.10.2011
 10  Uchwała Nr XIV/107/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 października 2011 r.  zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe    uchylona
 11  Uchwała Nr XIV/110/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 października 2011 r.  określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i przeprowadzonej konsultacji społecznej.  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr. 326 poz. 5699
23.12.2011
 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 07.01.2012
 12  Uchwała Nr XV/113/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 listopada 2011 r.  ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowania zwolnień od tego podatku  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr. 314 poz. 5433
16.12.2011

 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 31.12.2011
z mocą od 01.01.2012

traci moc z dniem 01.01.2013 r.

13 Uchwała Nr XV/114/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 listopada 2011 r. ustalenia stawek podatku od środków transportowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr. 314 poz. 5434
16.12.2011

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj.31.12.2011
z mocą od 01.01.2012

traci moc z dniem 01.01.2013 r.

14 Uchwała Nr XV/115/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 listopada 2011 roku. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr. 314 poz. 5435
16.12.2011
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj.31.12.2011
z mocą od 01.01.2012
 15  Uchwała Nr XV/116/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 listopada 2011 r.  ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr. 314 poz. 5436
16.12.2011
 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj.31.12.2011
z mocą od 01.01.2012
16 Uchwała Nr XVII/135/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy   uchylona

Rok 2012
Lp. Numer i data uchwały
Rady Miasta i Gminy
w Pilicy
w sprawie Ogłoszenie uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Data wejścia
w życie uchwały
17 Uchwała Nr XVIII/144/2012 Rady Miasta i Gminy
w Pilicy z dnia 31 stycznia 2012 r.
szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym w
spółzawodnictwie sportowym
  uchylona
18 Uchwała Nr XIX/151/2012 Rady Miasta i Gminy
w Pilicy z dnia 15 marca 2012 r
.
zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 2448
15.06.2012
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 30.06.2012
 19  Uchwała Nr XIX/153/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 15 marca 2012r.  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy    uchylona
 20  Uchwała Nr XIX/154/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 15 marca 2012r.  szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 1504
04.04.2012r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 19.04.2012r
 21  Uchwała Nr XIX/156/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 15 marca 2012 r.  w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.1846
09.05.2012r
 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 24.05.2012r.
 22  Uchwała Nr XX/161/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2012 roku  określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.2079
17.05.2012r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 01.06.2012r. z mocą od dnia 01.09.2012r
 23  Uchwała Nr XXI/175/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 25 czerwca 2012 roku  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy    uchylona
 24  Uchwała Nr XXII/185/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 12 lipca 2012 roku  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.3431
14.08.2012r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 29.08.2012r.
 25 Uchwała Nr XXIV/205/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 21 września 2012r.
podziału gminy Pilica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4597 09.11.2012 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 24.11.2012r. z zastosowaniem do wyborów po zakończeniu kadencji Rady Miasta i Gminy obejmującej lata 2010-2014
 26  Uchwała Nr XXIV/206/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia
21 września 2012 r.
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4363 02.11.2012 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 17.11.2012r.
 27

 Uchwała Nr XXIV/207/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia
21 września 2012r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4247 26.10.2012  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 10.11.2012r.
 28  Uchwała Nr XXIV/208/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 21 września 2012 r.  w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilica Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.6077 28.12.2012r

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 12.01.2013r.

uchylona

29 Uchwała Nr XXV/211/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilica Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.449 11.01.2013r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 26.01.2013r. z mocą od dnia 01.01.2013r
30 Uchwała Nr XXVI/216/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowania zwolnień od tego podatku Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.5606
11.12.2012r

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 26.12.2012r. z mocą od dnia 01.01.2013r

traci moc z dniem 01.01.2014 r

31 Uchwała Nr XXVI/217/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.5607
11.12.2012r

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 26.12.2012r. z mocą od dnia 01.01.2013r

traci moc z dniem 01.01.2014 r.

32 Uchwała Nr XXVI/218/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.5608
11.12.2012r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 26.12.2012r. z mocą od dnia 01.01.2013r
 33 Uchwała Nr XXVI/224/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilica Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.6078 28.12.2012r wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 12.01.2013r.
 34  Uchwała Nr XXIX/233/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pilica  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.1684
15.02.2013r

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 30.02.2013r.

uchylona

 35 Uchwała Nr XXIX/234/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Pilica. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.1685
15.02.2013r

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 30.02.2013r.

uchylona

 36 Uchwała Nr XXIX/235/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.1034
30.01.2013r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 14.02.2013r.

Rok 2013
Lp. Numer i data uchwały
Rady Miasta i Gminy
w Pilicy
w sprawie Ogłoszenie uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Data wejścia
w życie uchwały
37 Uchwała Nr XXXI/247/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Pilicy.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.2110
06.03.2013r

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 21.03.2013r.
38 Uchwała Nr XXXI/251/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.2111
06.03.2013r

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 21.03.2013r. z mocą od dnia 01.07.2013r.

uchylona

 

 39  Uchwała Nr XXXI/252/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 2112
06.03.2013r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 21.03.2013r.
40 Uchwała Nr XXXII/258/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pilica Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.2576
19.03.2013r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 03.04.2013r.
41 Uchwała Nr XXXII/259/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.2577
19.03.2013r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 03.04.2013r. z mocą od dnia 01.07.2013r
42 Uchwała Nr XXXIII/264/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 3671
06.05.2013r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 21.05.2013
43 Uchwała Nr XXXVII/301/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 6432
07.11.2013r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 22.11.2013
44 Obwieszczenie Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Pilica na stałe obwody głosowania Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 5918
02.10.2013r
wchodzi w życie z dniem podjęcia
45 Uchwała Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/156/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.7149
04.12.2013r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19.12.2013r.
46 Uchwała Nr XXXVIII/303/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.7150
04.12.2013r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19.12.2013r. i ma zastosowanie od 01.01.2014r
47 Uchwała Nr XXXVIII/304/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.7151
04.12.2013r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19.12.2013r. i ma zastosowanie od 01.01.2014r
48 Uchwała Nr XXXVIII/305/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.7152
04.12.2013r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19.12.2013r. i ma zastosowanie od 01.01.2014r
49 Uchwała Nr XXXVIII/306/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.7153
04.12.2013r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19.12.2013r. i ma zastosowanie od 01.01.2014r
50 Uchwała Nr XXXVIII/311/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.7154
04.12.2013r

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19.12.2013r. i ma zastosowanie od 01.01.2014r

51 Uchwała Nr XLI/322/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie połączenia instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy z inną instytucją kultury – Wiejskim Domem Kultury w Przychodach Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.229
13.01.2014r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 28.01.2014r.

Rok 2014
Lp. Numer i data uchwały
Rady Miasta i Gminy
w Pilicy
w sprawie Ogłoszenie uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Data wejścia
w życie uchwały
52 Uchwała Nr XLII/327/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów i inkasenta za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.660
05.02.2014r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 20.02.2014r.
53 Uchwała Nr XLII/330/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.662
05.02.2014r

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 20.02.2014r. z mocą od dnia 01.01.2014r

uchylona nowa III/13/2018

54 Uchwała Nr XLII/331/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.663
05.02.2014r

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 20.02.2014r. z mocą od dnia 01.01.2014r

uchylona nowa III/13/2018

55 Uchwała Nr XLII/332/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.664
05.02.2014r

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 20.02.2014r. z mocą od dnia 01.01.2014r

uchylona nowa III/13/2018

56 Uchwała Nr XLIII/334/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Pilica Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.1172
28.02.2014r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15.03.2014r.
57 Uchwała Nr XLV/341/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XLI/322/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy z inną instytucją kultury –Wiejskim Domem Kultury w Przychodach Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.1955
03.04.2014r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18.04.2014r.
58
Uchwała Nr XLV/343/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.1956
03.04.2014r
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18.04.2014r.
59 Uchwała Nr XLVI/345/2014 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i logopedy realizujących zajęcia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilica Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.2721
07.05.2014 r.
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 22.05.2014r. z mocą od dnia 01.09.2014 r.
60 Uchwała Nr XLVI/353/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pilicy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.2723
07.05.2014 r.
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 22.05.2014r.
61 Uchwała Nr XLVII/355/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w gminie Pilica do stanu faktycznego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.3105
05.06.2014 r.
z dniem podjęcia
62 Uchwała Nr XLVIII/362/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.3928
09.07.2014 r.

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 24.07.2014r

uchylona

63 Uchwała Nr XLVIII/363/2014 Rady Gminy Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.3929
09.07.2014 r.
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 24.07.2014r
64 Uchwała N L/375/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.4295
18.08.2014 r.

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 02.09.2014r

uchylona

65 Uchwała Nr LII/383/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.4975
03.10.2014 r.
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18.10.2014r
66 Uchwała Nr LV/403/2014 Rady Miasta i Gminy W Pilicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz.6184
25.11.2014 r.
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 10.12.2014r
z ma zastosowanie od dnia 01.01.2015 r.

 

Informacje

Rejestr zmian

2019-01-22 09:09

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2014-11-28 11:18

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2014-11-28 11:16

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2014-10-20 08:53

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2014-08-20 08:56

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2014-07-15 07:59

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2014-06-17 13:10

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2014-05-13 09:28

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2014-04-10 11:30

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2014-03-04 13:20

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2014-02-12 07:56

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2014-01-23 14:49

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2013-12-10 12:53

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2013-12-09 10:12

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2013-12-09 10:08

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2013-11-21 09:35

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2013-11-21 09:34

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2013-11-15 14:25

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2013-05-08 12:24

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2013-03-22 14:11

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2013-03-11 10:23

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2013-02-22 10:50

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2013-01-15 10:18

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2013-01-09 12:59

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2012-12-21 08:27

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2012-11-14 09:16

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2012-11-02 13:48

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2012-11-02 10:54

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2012-11-02 10:35

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2012-10-30 23:19

Edycja artykułu - Eliza Piątek

2012-10-30 12:45

Dodanie artykułu - Eliza Piątek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy PILICA
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

tel. (32) 673 51 04
tel. (32) 673 51 66
fax:(32) 673 60 81

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
http://gmpilica.peup.pl

Skrytka ePUAP: /5573rqbnv5/skrytka

Aktualny nr konta bankowego
BS Wolbrom O/Pilica
13 8450 0005 0040 0400 0013 0001

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.