Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicaniedziela, 12 lipca 2020 r.

imieniny: Brunon, Jan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

UCHWAŁA Nr XIV/91/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 06.02.2004r. w sprawie: budżet gminy na 2004 rok.

Strona główna » Uchwały » UCHWAŁA Nr XIV/91/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 06.02.2004r. w sprawie: budżet gminy na 2004 rok.

Rada Miasta i Gminy
w Pilicy
UCHWAŁA Nr XIV/91/2004

Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 06.02.2004r.


w sprawie: budżet gminy na 2004 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.
z późniejszymi zmianami) oraz pkt. 10, oraz art. 109, 111, 116, 117, 124, 128 ust. 2, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami).


Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

1. Ustala się dochody budżetu gminy
w wysokości 11.208.052 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2
Ogólna kwota dochodów o której
mowa w pkt. 1 obejmuje:
- Dochody własne 4.835.736 zł
w tym:
- dochody z opłat za wydawanie
zezwoleń na sprzedaż alkoholu 100.000 zł
- Subwencję ogólną z budżetu państwa 6.055.964 zł

- Dotację celową z budżetu państwa na
realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami 296.352 zł

- Dotację celową z budżetu państwa na
realizację zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 20.000 zł


2. Ustala się przychody w wysokości 933.000 zł
- zaciągnięcie kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 7

3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.083.408 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3
Z wydatków o których mowa w pkt. 3
przeznacza się na:
- Wydatki bieżące 10.874.752 zł
w tym: rezerwa ogólna 80.000 zł
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 5.659.914 zł
dotacje z budżetu 800.000 zł
obsługa długu publicznego 7.000 zł

- Wydatki majątkowe na zadania określone
w załączniku Nr 4 1.166.300 zł

4. Ogólna kwota wydatków określona w pkt. 3 obejmuje
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w wysokości 100.000 zł

5. Ustala się rozchody w wysokości zgodnie z
załącznikiem Nr 7 100.000 zł

6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów
budżetowych w wysokości:
- przychody 2.447.841 zł
- wydatki 2.449.251 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5

7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 30.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6


8. Upoważnia się Burmistrza do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie
występującego w roku budżetowym deficytu
budżetowego do wysokości 300.000 zł
b) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących
przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej w ramach działu.
c) lokowania wolnych środków na rachunkach
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy.

9. Ustala się wysokość pożyczek i poręczeń udzielonych
przez Burmistrza w roku budżetowym do wysokości 100.000 zł

10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

11. Uchwała niniejsza podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

12. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie Miasta i Gminy w Pilicy.Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Jan Pająk
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2004-12-27 15:05:30.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2004-12-27 15:05:30.
czytano: 657 razy, id: 2256
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2004-12-27
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2020