Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicaniedziela, 12 lipca 2020 r.

imieniny: Brunon, Jan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała Nr XIV/93/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 06.02.2004 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy oraz planów pracy problemowych Komisji Rady na 2004 r.

Strona główna » Uchwały » Uchwała Nr XIV/93/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 06.02.2004 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy oraz planów pracy problemowych Komisji Rady na 2004 r.

RADA MIASTA I GMINY
w Pilicy

Uchwała Nr XIV/93/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 06.02.2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy
oraz planów pracy problemowych Komisji Rady na 2004 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591
z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

u c h w a l a :

§ 1

Zatwierdzić plan pracy Rady Miasta i Gminy w Pilicy na rok 2004, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdzić plany pracy problemowych Komisji Rady Miasta i Gminy w Pilicy
na rok 2004, stanowiące załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały:

- Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2),
- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (załącznik nr 3),
- Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej (załącznik nr 4),
- Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług (załącznik nr 5).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 01.01.2004 r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Jan Pająk


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/93/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 06.02.2004 r.


PLAN PRACY RADY MIASTA I GMINY W PILICY NA 2004 R.Lp. Zagadnienie Termin realizacji

1.
Zatwierdzenie planów pracy Rady Miasta
i Gminy oraz Komisji problemowych Rady na 2004 r.

Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 r.Luty

2.
Informacja na temat planów organizacyjnych szkół.

Ocena pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zatwierdzenie Programu Ochrony Środowiska Gminy
Pilica na lata 2004 – 2011.

Zatwierdzenie planu gospodarki odpadami na lata
2004-2011.


Marzec

3.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2003 r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
Kwiecień

4.
Ocena stanu ładu i porządku publicznego w gminie
za 2003 r.
Maj

5.
Ocena pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ocena pracy Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych.

Czerwiec

6.
Zapoznanie się z pracami nad planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Pilica.

Wrzesień

7.
Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
Listopad

8.
Uchwalenie budżetu gminy na 2005 r.
Grudzień

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/93/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 06.02.2004 r.
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA I GMINY W PILICY NA 2004 ROKLp. Zagadnienia Termin realizacji

1.
Analiza projektu budżetu gminy na 2004 r.

Ustalenie planu pracy Komisji na 2004 r.

Styczeń

2.
Ocena wykonania budżetu gminy za 2003 r. oraz sporzą –dzenie wniosku do Rady Miasta i Gminy w sprawie udzielenia absolutorium.

Zapoznanie się z bazą Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i jej Filii.


Marzec

3.
Zapoznanie się z bazą przedszkoli i ocena ich działalności
Kwiecień

4.
Ocena działalności Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych
w Pilicy.
Maj

5.
Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy.
Czerwiec

6.
Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
Sierpień

7.
Ocena działalności Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Pilicy.
Październik

8.
Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
Listopad

9.
Analiza projektu budżetu gminy na 2005 r.
Grudzień

10.
Rozpatrywanie pism i skarg skierowanych do Rady Miasta
i Gminy, będących w kompetencji Komisji.
Na bieżąco

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/93/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 06.02.2004 r.PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY MIASTA I GMINY W PILICY NA 2004 R.
Lp. Zagadnienia Termin realizacji

1.
Ocena wykonania budżetu gminy za 2003 r.

Analiza działalności Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pilicy i jej Filii.

Marzec

2.
Analiza działalności przedszkoli na terenie gminy.
Kwiecień

3.
Analiza działalności Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w P
w Pilicy.
Maj

4.
Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
Sierpień

5.
Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
Listopad

6.
Analiza projektu budżetu gminy na 2005 r.
Grudzień

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/93/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 06.02.2004 r.


PLAN PRACY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA I GMINY W PILICY NA 2004 R.


Lp. Zagadnienia Termin realizacji

1.
Ocena pracy Komisji za 2003 r.
Styczeń

2.
Analiza wydatków na utrzymanie szkół.
Informacja dyrektorów szkół na temat bieżących potrzeb
i problemów.

Luty

3.
Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2003 r.

Analiza kosztów działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pilicy i jej Filii.

Omówienie stanu kultury i możliwości promocji naszej gminy.

Analiza działalności klubów sportowych na terenie gminy.


Marzec

4.
Przegląd sieci przedszkoli na terenie gminy – analiza ekonomiczna.
Kwiecień

5.
Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
pożarowego.
Maj
Wrzesień

6.
Analiza działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy


Czerwiec

7.
Zapoznanie się z protokołem zewnętrznego mierzenia jakości
pracy w gimnazjach.
Wrzesień

8.
Zapoznanie się z funkcjonowaniem służby zdrowia na terenie
gminy.
Październik

9.
Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
Listopad

10.
Analiza projektu budżetu gminy na 2005 r.

Podsumowanie działalności Komisji za 2004 r.
Grudzień

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/93/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 06.02.2004 r.


PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, HANDLU I USŁUG
RADY MIASTA I GMINY NA 2004 R.

Lp. Zagadnienia Termin realizacji

1.
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie oznakowania bydła, paszportu bydła, prowadzenia rejestracji bydła.

Luty

2.
Ocena wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Spotkanie z przedstawicielami Izby Rolniczej
i Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w aspekcie
podejmowanych działań na rzecz rolnictwa.


Marzec

3.
Zorganizowanie spotkania w sprawie warunków wejścia
Polski do Unii Europejskiej z udziałem przedstawiciela
Wiejskiego Centrum Integracji z Unią Europejską.
Kwiecień

4.
Analiza gospodarowania zasobami gminy.
Maj

5.
Analiza stanu dróg dojazdowych do pól.
Czerwiec

6.
Zapoznanie się z pracami nad planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Pilica.
Wrzesień

7.
Ocena działalności targowiska z uwzględnieniem opłat targowych.
Październik

8.
Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
Listopad

9.
Analiza projektu budżetu gminy na 2005 r.
GrudzieńInformacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2004-12-28 11:50:43.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2004-12-28 11:50:43.
czytano: 838 razy, id: 2252
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2004-12-28
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2020