Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pilicasobota, 7 grudnia 2019 r.

imieniny: Agata, Dalia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała Nr XVI/113/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31.05.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pilica .

Strona główna » Uchwały » Uchwała Nr XVI/113/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31.05.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pilica .

Rada Miasta i Gminy
w Pilicy

Uchwała Nr XVI/113/2004
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 31.05.2004r.
w sprawie : wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pilica .
Na podstawie art. 18 ust.1, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami) ,art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002r. Nr 25 poz.253 z późniejszymi zmianami) oraz art.. 21 ust.1 pkt1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2003r.Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami),
Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala :
§1
Stawki opłat pobieranych przez Gminę Pilica za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg , dotyczące:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 - 3
§ 2
1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 2,00 zł
2. przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 4,00 zł.
3. przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 6,00 zł.
4. chodnik i pobocze - 2,00 zł.
5. pozostałe elementy pasa drogowego /zieleniec, rów itp./ - 1,00 zł.
6. przy zajęciu placu - 1,00 zł.
7. zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3
1. Za zajęcie pasa drogowego, którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1. jezdnia o nawierzchni bitumicznej - 30,00 zł.
2. jezdnia o nawierzchni tłuczniowej - 20,00 zł.
3. chodnik - 10,00 zł.
4. drogowy obiekt inżynierski - 200,00 zł
5. pobocze - 5,00 zł.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając każdy rozpoczęty miesiąc) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
4. Przy umieszczaniu gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie stosuje się opłat wymienionych w pkt. 1
§ 4

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego , o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
- poza terenem zabudowanym - 0,50 zł.
- w terenie zabudowanym - 0,50 zł.
2. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł.
3. pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 2,00 zł./1m2/dobę
2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:
1. za 1m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł.
2. za każdy następny ( nawet niepełny) – dodatkowo - 2,00 zł.§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica
§ 6
Opłaty określone w uchwale stanowią przychody środków specjalnych Urzędu Miasta i Gminy przeznaczonych na budowę , przebudowę ,remont, utrzymanie i ochronę dróg, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Jan Pająk


Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie: wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Pilica

Funkcja Podpis
Burmistrz
Skarbnik
Sekretarz
Radca prawny
Kierownik komórki merytorycznej

Uzasadnienie merytoryczne :
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U.Nr 71 poz. 838 z 2000r. z późniejszymi zmianami) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Przy udzielaniu tego zezwolenia zarządca drogi za zajęcia pasa drogowego pobiera opłatę.
Jest to opłata, będąca iloczynem metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa, stawki za 1m2 zajętego pasa i liczby dni zajmowania pasa oraz opłata jednorazowa za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia. Dotychczas wysokość stawki opłaty za 1m2 zajętego pasa drogowego oraz wysokość opłaty jednorazowej określało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24. 01.1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o o drogach publicznych (Dz.U.Nr 6poz.33 z 1986r. z późn. zm.)
Od 9 grudnia 2003r. czyli od wejścia w życie ustawy z dnia 24 listopada 2003r o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2003r. Nr 200, poz.1953) wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego oraz stawkę opłaty rocznej ( nie istnieje już pojęcie opłaty jednorazowej) ustala , w drodze uchwały dla dróg gminnych .- Rada Gminy ( art.40 ust. 8). Opłata roczna za urządzenia pozostające w pasie drogowym będzie corocznie pobierana od ich właścicieli w drodze decyzji administracyjnej.
Opłaty uzyskane za zajęcie pasa drogowego stanowią przychody środka specjalnego , przeznaczonego na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg.

Sporządził:......................................................

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pilica. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Eliza Piątek. Data wprowadzenia: 2004-12-28 14:54:12.
Zatwierdził do publikacji: Eliza Piątek. Data publikacji: 2004-12-28 14:54:12.
czytano: 890 razy, id: 2211
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-11-18
Aktualizacja
Eliza Piątek

2004-12-28
Nowa wiadomość
Eliza Piątek

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

PILICA
Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46A 42-436

tel.: (032) 673 51 04, (032) 673 51 03
e-mail: urzad@pilica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pilica 2003-2019